Privacy Statement

Onze missie is het aanbieden van flexibele, kwalitatieve en bovenal veilige transportoplossingen voor de wegenbouw. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Vrijbloed beheert bijvoorbeeld persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex- medewerkers, klanten, leveranciers en relaties in de administratie waaronder een aantal (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/werknemer relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkenen. Vrijbloed Transport verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving, contracten, leveranciers, relaties en het privacybeleid van Vrijbloed.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens

Vrijbloed behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat. Vrijbloed streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking ervan richting de betrokkenen. Daarnaast worden de inbreuk op de belangen van de betrokkene nauwkeurig afgewogen tegenover het doel. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Vrijbloed voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie. De medewerkers van Vrijbloed respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede privacybeleid van Vrijbloed.

Aan externen worden alleen persoonsgegevens verstrekt indien dit strikt noodzakelijk is. Zij tekenen hiervoor een verwerkingsovereenkomst, waarin de omgang met persoonsgegevens is vastgelegd. Een uitzondering is verstrekking aan gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders in het kader van onderzoek, waaraan we verplicht zijn persoonsgegevens te overhandigen indien dit wordt verzocht.

Vrijbloed beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals beveiliging, Firewalls, virusscanners en periodiek wijzigen van wachtwoorden. Vrijbloed is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s, of enig ander gevolg van het beschikking stellen van gegevens aan Vrijbloed. Alle emailberichten van Vrijbloed-medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger wordt verzocht de email te verwijderen en retour te zenden indien de informatie niet voor hem/haar bestemd is. Ook voor de website wordt een privacyverklaring gehanteerd.

Informatie, inzage en correctie

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Vrijbloed altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. U kunt inzage krijgen in uw gegevens die door Vrijbloed worden verzameld, of wijziging danwel verwijdering van uw gegevens verzoeken, mits de gegevens niet meer wettelijk hoeven te worden bewaard. Hier worden uiteraard geen kosten voor in rekening gebracht. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen onze functionaris gegevensbescherming. Dit is Mathijs Vrijbloed en kan schriftelijk worden bereikt via mathijs@vrijbloedtransport.nl.

* Vrijbloed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.